Inne

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej www.angielski.edu.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został ustalony przez firmę Edgard Mariusz Jachimczuk, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.angielski.edu.pl.

Korzystając z platformy e-learningowej Angielski.edu.pl i jej zasobów, rejestrując się na platformie, akceptujesz zasady regulaminu serwisu www.angielski.edu.pl  oraz polityki prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna pod adresem http://angielski.edu.pl/inne/inne/regulamin . Natomiast aktualna polityka prywatności znajduje się pod adresem http://angielski.edu.pl/inne/inne/polityka-prywatnosci 

Właścicielem serwisu www.angielski.edu.pl jest:

Edgard Mariusz Jachimczuk

Belgijska 11

02-511 Warszawa

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 521-11-06-034, REGON: 11868276,

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

 1. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.angielski.edu.pl

Firma – Edgard Mariusz Jachimczuk, właściciel serwisu www.angielski.edu.pl  

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego www.angielski.edu.pl  

Administrator - Edgard Mariusz Jachimczuk właściciel serwisu www.angielski.edu.pl, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Rodzaj i zakres usługi

Świadczymy usługi internetowe, które pozwalają Użytkownikom na bezpłatną rejestrację i utworzenie osobistego konta na platformie e-learningowej www.angielski.edu.pl celem korzystania z zasobów edukacyjnych platformy przeznaczonych do nauki języków obcych online.

Po dobrowolnej rejestracji, każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma swój osobisty profil w celu korzystania z bezpłatnych zasobów Serwisu.

 1. Akceptacja warunków

Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z płatnych i bezpłatnych zasobów Serwisu. W momencie aktywacji konta użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Firmę przekazanych przez siebie danych osobowych w celach:

- korzystania z bezpłatnych zasobów platformy www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną z zasobów platformy www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),

- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),

- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).

Kwestie dot. Polityki prywatności zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka prywatności, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

 1. Konto Użytkownika

Użytkownikiem Serwisu może zostać jedynie osoba fizyczna. Osoby fizycznie, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać Użytkownikiem Serwisu pod warunkiem, że uzyskają i przedstawią zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z zasobów Serwisu wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres siedziby Firmy.

Zarejestrowanie i założenie konta w Serwisie jest bezpłatne i umożliwia korzystanie z wybranych treści edukacyjnych Serwisu.

Unikalny login (nazwa konta) nie może być słowem wulgarnym, powszechnie odbieranym jako obraźliwe i nie może godzić w niczyje dobre imię. Zabronione jest używanie jako loginu adresu strony internetowej, zastrzeżonych nazw własnych, znaków towarowych czy też nazw naruszających prawa osób trzecich. Nazwa konta jest opcjonalnie widoczna dla wszystkich użytkowników Serwisu i nie powinna zawierać żadnych danych osobowych.

Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, w tym hasła dostępu do Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących powodować destabilizację działania serwisu Firmy lub mogących utrudniać korzystanie z usług przez innych Użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień. Zabronione jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Firmy, jak również pobierających z nich jakiekolwiek dane.

Konta Użytkowników nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte z systemu.

Użytkownik dobrowolnie i świadomie oświadcza, że ma ukończone 16 lat i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 11,02-511 Warszawa, do celów rejestracji konta i usług świadczonych przez platformę Angielski.edu.pl na czas korzystania z jej zasobów.

Każdy Użytkownik posiada prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia czy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązującymi po dniu 25 maja 2018 roku.

Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Firmy. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

 1. Wymagania techniczne

Korzystanie z zasobów platformy wymaga właściwie skonfigurowanego przez Użytkownika komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności jest możliwe również za pomocą tabletów i smartfonów.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez użytkownika poniższych warunków:

 • posiadanie najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
 • minimalna rozdzielczość ekranu dla wyświetlania Intensywnych kursów to 1024x768,

 

Angielski.edu.pl nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

       7. Dostęp do usługi

Dane na temat historii nauki Użytkownika, wykonanych powtórek, zbierane przez system celem optymalizacji procesu nauki i prawidłowej realizacji usługi, są zachowywane przez okres minimum 6 miesięcy, o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie bądź nie usunie konta.

 1. Umowy między Firmą a Użytkownikiem

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie

Umowa prowadzenia konta w Serwisie zawierana jest bez pobierania opłat od Użytkownika. Zawarta dobrowolnie przez Użytkownika umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Firmy. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

Spółka ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.

 1. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie, podpis Użytkownika oraz datę. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres siedziby Firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

W wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych działań oraz ustaleń ze strony Serwisu lub spotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Spółkę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.

Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Spółka dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 8 godzin.

       10. Treść kursów i prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie Angielski.edu.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania poza platformą Angielski.edu.pl materiałów, do których Angielski.edu.pl posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.

       11. Postanowienia końcowe

Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie http://angielski.edu.pl/inne/inne/regulamin 

Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Firmy drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Firmy zamieszczony w regulaminie.

O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Spółka powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Serwisie.

Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Część I. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 11,02-511 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwana dalej Administratorem). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w poniższych celach:
  - korzystania z bezpłatnych zasobów platformy www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)
  - umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z płatnych zasobów platformy www.angielski.edu.pl  (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
  - dokonywania transakcji na platformie www.angielski.edu.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
  - wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),
  - wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).
  Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw możesz wnieść począwszy od 25 maja 2018 roku. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Angielski.edu.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Angielski.edu.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja czy nauka w serwisie.
 3. Korzystanie z Angielski.edu.pl, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Angielski.edu.pl.

 

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Angielski.edu.pl, ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy działania na Twoich danych osobowych jakie wykonujemy w ramach korzystania z usług Angielski.edu.pl

 • Dane konta i dane profilowe: tworząc konto Użytkownika wymagane są podstawowe informacje kontaktowe. Dane te obejmują e-mail, hasło do serwisu, imię, nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta na platformie, ani świadczyć Ci płatnych usług. Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach na podstawie własnej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie ocenić ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.
 • Obsługa Użytkownika: Angielski.edu.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Angielski.edu.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 • Formularz kontaktowy: Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Angielski.edu.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Angielski.edu.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 • Konkursy i akcje promocyjne: Od czasu do czasu w Angielski.edu.pl organizowane są konkursy i akcje promocyjne. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie czy akcjach promocyjnych są przetwarzane przez Angielski.edu.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z konkursem czy akcją promocyjną.
 • Logi serwera: Podczas korzystania z Serwisów, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, zapisywane są: data i godzina przesłania żądania, adres IP komputera wykonującego żądanie, adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami, treść i status żądania, ilość danych przesłanych w odpowiedzi, nagłówki HTTP przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. rodzaj i wersję przeglądarki, ustawiony język, stronę przekierowania).
 • Historia korzystania z Serwisów: Na serwerach Usługodawcy przechowywane są dane przesyłane przez użytkowników takie jak historia korzystania z serwisów Usługodawcy, odpowiedzi na pytania w ramach ćwiczeń i testów, zapytania wyszukiwania, listy słownictwa, informacje na temat historii dokonywanych zakupów i rozliczeń, użytkowanie forum (np. wpisy na forum) adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których użytkownicy korzystają z naszych usług.  W ramach Serwisu dostępna jest funkcja forum, gdzie można pisać prywatne wiadomości do innych użytkowników, zamieszczać treści lub zadawać pytania.
 • Google Analytics, Google AdSense i remarketing: Na stronie Angielski.edu.pl wykorzystywane są statystyki Google Analytics, obsługiwane przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Gromadzone informacje to informacje podawane przez użytkownika, informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Google, informacje w dziennikach, informacje o lokalizacji, unikalne numery aplikacji, pamięć lokalna, pliki cookies. Dokładny opis przetwarzanych danych znajdą Państwo tutaj:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl Dane zbierane za pośrednictwem Google umożliwiają do generowania statystyk na temat aktywności użytkowników w Serwisie. W ramach niektórych serwisów Usługodawcy mogą być wyświetlane reklamy Google AdSense.
  Korzystamy także z mechanizmu remarketingu oferowanego przez Google do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam u osób odwiedzających nasze Serwisy. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez Google powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Google.
 • Facebook: Integralną częścią sklepu jest Facebook Pixel - narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z piksela mogą być wykorzystane w do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Facebook.
 • Profilowanie: Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Stosowane narzędzie analityczne pomaga nam mierzyć skuteczność prezentowanych reklam.

 

 

Część III. Polityka plików „cookies”

Tak jak wiele innych serwisów internetowych Angielski.edu.pl może gromadzić w ramach usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie. Poniżej mają Państwo szczegółowy opis w jaki sposób Angielski.edu.pl  wykorzystuje tego typu technologie.

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies”?
Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosujemy je w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki "cookies" pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie ciasteczek na swoim urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie ciasteczek uniemożliwi jednak zalogowanie się w Angielski.edu.pl.

 

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Angielski.edu.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w Angielski.edu.pl w następujących celach:
 2. Angielski.edu.pl jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Angielski.edu.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 1. zawarcia i wykonywania umowy, między Angielski.edu.pl a użutkownikiem w tym prowadzenie konta w serwisie i obsługa płatności;
 2. sprawnej obsługi usług, zapewnienia ich wysokiej jakości, rozwiązywania problemów technicznych;
 3. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;
 4. umożliwienie korzystania z nauki języków za pomocą narzędzi do tego przygotowanych;
 5. dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników;
 6. monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników obejmujące poruszanie się na stronie, postępy w nauce;
 7. kontaktowanie się z Użytkownikami, w celach związanych z obsługą Użytkownika, ze świadczeniem usług, działaniami marketingowymi, na które Użytkownik wyraził zgodę, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon, push;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu,
 9. obsługa reklamacji na platformie Angielski.edu.pl;
 10. obsługa reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 11. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Angielski.edu.pl lub usług bądź towarów osób trzecich;
 12. obsługa zgłoszeń Użytkowników przekazywanych działowi obsługi użytkownika poprzez e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie Angielski.edu.pl;
 13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 14. organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 15. zapewnienie obsługi usług płatniczych i zabezpieczenie płatności w serwisie;
 16. statystycznych;
 17. archiwizacyjnych;
 18. opracowywanie nowych usług i produktów;
 19. prowadzenia forum.

 

Część V. Udostępnianie danych

 1. Angielski.edu.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Angielski.edu.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 2. Jeżeli wyrazisz na to zgodę Angielski.edu.pl bedzie przekazywać Twoje dane osobowe firmom współpracującym celem przesyłania Ci promocji, materiałów wspierających i optymalizujących naukę języków obcych;
 3. Rejestrując się w Serwisie wyrażasz zgodę, aby:
  1. nazwa Twojego konta, dane przypisane do konta podane dobrowolnie i podstawowe statystyki nauki były wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach Serwisu np. w forum;
  2. Twoje imię, nazwisko i statystyki nauki były widoczne dla osób, które dodasz do listy znajomych;
  3. Do Twoich danych osobowych będą mieli dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Angielski.edu.pl do tego upoważnieni wyłącznie na potrzeby zapewnienia sprawnej obsługi w ramach platformy Angielski.edu.pl;
 4. Angielski.edu.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Angielski.edu.pl lub wymienione podmioty.

 

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz poprosić o kopię danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

 

Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to nie gdy będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli będziemy zobowiązani przetwarzać Twoje dane to poinformujemy Cię o tym.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania
Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy np. udostępniać Twoje dane oraz wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych.

 

Prawo do przenoszenia danych
Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Zanim zdecydujesz się je przekazać, upewnij się, kto je dostanie, ponieważ musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

 

Jak cofnąć zgodę na otrzymywania wiadomości marketingowych? Zaloguj się na swoje konto, wejdź w zakładkę “moje dane” i odznacz własnoręcznie odpowiednią zgodę. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeśli do nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, wyłączymy wskazane zgody.

 

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Angielski.edu.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych. Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Angielski.edu.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Jeśli chodzi o transakcje płatnicze to dane są przetwarzane jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów tylko informacje odnośnie statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

Część VIII. Zmiana postanowień
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej

 

 

 

Polityka Prywatności fanpage’a Angielski.edu.pl na portalu Facebook

 

 

Część I. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest Edgard Sp. z o.o., Warszawa, ul. Belgijska 11, 02-512 Warszawa, NIP: 521-354-28-68, REGON: 142047276, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ("Administrator"). Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w poniższych celach:
- wyświetlanie osobom, które polubiły fanpage lub go obserwują, treści dotyczących nauki języka obcego, aktualnych promocji, ciekawostek i nowości dotyczących nauki języków obcych,
- odczytywanie i odpowiadanie na reakcje i komentarze dotyczące treści zamieszczanych na fanpage'u,
- otrzymywanie i odpowiadanie na wiadomości prywatne przesłane na fanpage'u lub za pośrednictwem aplikacji Messenger,
- monitorowanie ilości osób, które polubiły lub obserwują fanpage oraz zasięgów, reakcji i komentarzy dotyczących treści publikowanych na fanpage'u.

 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez okres 15 lat lub do chwili odwołania.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw możesz wnieść począwszy od 25 maja 2018 roku. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Edgard Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem fanpage'a Angielski.edu.pl należącego do Edgard Sp. z o.o.: oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak polubienie i obserwowanie fanpage'a czy reagowanie na treści publikowane na fanpage'u.
3. Korzystanie z fanpage’a Angielski.edu.pl lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi powinno być poprzedzone zapoznaniem się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Prywatności Facebook.
4. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
- żądania dostępu do Twoich danych,
- prawo do sprostowania danych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
- prawo do przeniesienia danych osobowych.
W tych celach należy zmienić ustawienia prywatności w profilu użytkownika lub skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby.

 

 

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez fanpage Angielski.edu.pl

 

Poniżej opisaliśmy działania na Twoich danych osobowych, jakie wykonujemy w ramach korzystania z usług fanpage'a Angielski.edu.pl.
1. Dane konta i dane profilowe: wykonując jakąkolwiek akcję na którymś z fanpage'ów należących do Edgard Sp. z o.o odostępniasz nam te Twoje dane, któe są widoczne publicznie na fanpage'u: imię i nazwisko (nazwę profilu) oraz zdjęcie profilowe. Udostępnienie tych danych jest konieczne, abyśmy widzieli, że polubiłeś nasz fanpage lub go obserwujesz i mogli zobaczyć Twoje reakcje i komentarze na publikowane przez nas treści i odpowiadać na nie.
2. Obsługa Użytkownika: Edgard Sp. z o.o. może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z poszczególnymi fanpage'ami poprzed wiadomości prywatne i w aplikacji Messenger. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, ale też do zrealizowania jego prośby. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Edgard Sp. z o.o. będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
3. Reklamy Facebook: Dane pochodzące z fanpage'ów na Facebooku mogą być wykorzystane w do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, analizowania wyników kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem Facebook. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Facebook.

 

 

Część III. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Edgard Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników fanpage'ów w następujących celach:
1. kontaktowanie się z Użytkownikami, w celach związanych z obsługą Użytkownika, ze świadczeniem usług, działaniami marketingowymi, na które Użytkownik wyraził zgodę,
2. publikowanie treści na fanpage'ach spełniających oczekiwania jak największej ilości osób, które polubiły lub obserwują fanpage oraz ich znajomych,
3. minotorowanie aktywności osób, które polubiły lub obserwują fanpage na fanpage'u (reakcje, komentarze, posty),
4. odpowiadanie na komentarze oraz wiadomości prywatne wysłane poprzez stronę na Facebooku lub aplikację Messenger,
5. emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, używanie innych narzędzi reklamowych Facebook zgodnie z Polityką Prywatności Facebook,
6. analizowanie wyników kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem Facebook.
Edgard Sp z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

 

Część IV. Udostępnianie danych

1. Edgard Sp z o.o. może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Edgard Sp. z o.o.), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
2. Wykonując jakiekolwiek reakcje na fanpage'u Angielski.edu.pl wyrażasz zgodę, aby:
- nazwa Twojego konta (imię i nazwisko) zdjęcie przypisane do konta i Twoja reakcja lub komentarz były widoczne dla wszystkich innych osób odwiedzających fanapge,
- Twoja reakcja na nasz post lub ofertę była widoczna dla wszystkich Twoich znajomych,
- informacje o Twoich polubieniach, rekacjach na posty i klikniięciach linków były wykorzystywane dotworzenia odpowiednich grup odbiorców reklam, emitowania reklam wśród właściwej grupy odbiorców, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, analizowania wyników kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem Facebook.
- Do Twoich danych osobowych będą mieli dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Edgard Sp. z o.o do tego upoważnieni wyłącznie na potrzeby zapewnienia sprawnej obsługi w ramach fanpage'u.

 

3. Edgard Sp. z o.o. może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez fanpage lub wymienione podmioty.

 

 

Część V. Metody kontroli po stronie Użytkownika
Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz poprosić o kopię danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to, gdy nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli będziemy zobowiązani przetwarzać Twoje dane to poinformujemy Cię o tym.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania
Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy np. udostępniać Twoje dane oraz wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych.
Prawo do przenoszenia danych
Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Zanim zdecydujesz się je przekazać, upewnij się, kto je dostanie, ponieważ musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych przez fanpage? Zaloguj się na swoje konto na Facebook, wejdź na fanpage i kliknij Cofnij polubienie strony lub Przestań obserwować. Możesz też w dowolnym momencie usunąć każdy swój post oraz komentarz. Możesz też to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z działem bok: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, usuniemy Cię z listy osób obserwujących lub lubiących fanpage i/lub usuniemy Twoje komentarze oraz reakcje.

 

Część VI. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Edgard Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych. Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Edgard Sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
Dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania, nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 

 

Część VII. Zmiana postanowień

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej http://angielski.edu.pl/inne/inne/polityka-prywatnosci

 

 

call Stella

Call Stella

Call Stella

Polska na 10. miejscu w rankingu znajomości angielskiego

naglowek 

Polska na 10. miejscu w rankingu znajomości angielskiego

Polska zajęła wysokie miejsce w rankingu znajomości języka angielskiego. Badanie zostało przygotowane przez międzynarodową organizację Education First i objęło blisko 1,7mln osób w ponad 50 krajach. Kogo wyprzedziliśmy?

Education First to instytucja oferująca międzynarodowe programy edukacyjne, która umożliwia naukę nowego języka, poznanie obcej kultury oraz rozpoczęcie studiów. Badanie poziomu znajomości języka angielskiego na świecie zrealizowane przez EF wykazały silną pozycję naszego kraju.

  

Polacy nieźli w angielskim

Badanie informuje nie tylko o miejscach poszczególnych państw, ale również poziomie angielskiego w danej grupie krajów. Najwyższy wskaźnik: ,,Bardzo wysoka znajomość” została przypisana pierwszej 5-tce zestawienia, tzn. Szwecji, Danii, Holandii, Finlandii oraz Norwegii. ,,Czołówka państw, w których dobry angielski jest czymś powszechnym to kraje, w których edukacja nie tylko jest szalenie istotna, ale przede wszystkim efektywna” – ocenia Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou. - ,,Angielski jest tam stałym elementem np. w TV, gdzie filmy przeważnie emituje się z napisami zamiast dubbingiem.” Miejsca od 6 do 13, a więc grupa z Polską, otrzymała notę: ,,Wysoka znajomość” angielskiego. Wynik zbliżone do naszego osiągnęli Węgrzy (7), Niemcy (9) i Czesi (11).

Ranking ułożono na podstawie rezultatów testów ze słownictwa, czytania, słuchania oraz gramatyki. Okazało się, że Polska wyprzedza, między innymi, Szwajcarię (15), Hiszpanię (18), Japonię (22), Francję (23) czy Rosję (29). Na ostatnim 54. miejscu znalazła się Libia. Z czego wynika solidny wynik Polaków?

Awans kwestią czasu?

,,Wysoka znajomość angielskiego w polskim społeczeństwie to przede wszystkim efekt dużej samodzielności uczniów” – dodaje Witkowski z EnglishForYou. - ,,Mam tu na myśli osoby, które nie są bierne, nie ograniczają się do obowiązkowych lekcji, ale same poszukują dodatkowych źródeł wiedzy, uczestniczą w profesjonalnych kursach, łączą angielski ze stylem życia, np. czytając obcojęzyczną lekturę. Z obserwacji uczniów naszej szkoły mogę stwierdzić, że takich postaw przybywa i kolejnej edycji badania możemy być jeszcze wyżej.”

 

Podyskutuj o tym artykule na naszym forum językowym. Zapraszamy na http://angielski.edu.pl/forum/t-Polska_na_10__miejscu_w_rankingu_znajomosci_angielskiego-19825.html

 

Materiał przygotowany przez www.EnglishForYou.pl

 

 

EnglishForYou to warszawska szkoła językowa, która już od ponad 12 lat z powodzeniem uczy  angielskiego. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system dualny, metodę nastawioną na komunikację i przełamywanie barier w mówieniu. Słuchacze w każdej grupie rozwijają swoje umiejętności pod okiem 2 lektorów: polskiego oraz native speaker’a. Oferta EnglishForYou jest skierowana nie tylko do osób prywatnych, ale także do firm oraz instytucji.  

 

Którzy absolwenci dostaną pracę po studiach?

Głównym powodem podjęcia studiów jest chęć zdobycia wiedzy oraz kompetencji, które pozwolą znaleź