Present Perfect

Czasu teraźniejszego uprzedniego (“present perfect”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy (lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce. Bardzo często w przypadku tego czasu uzupełniamy zdanie o przysłówki “ever” ‘kiedykolwiek’ oraz “never” ‘nigdy’.

Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą strukturę: podmiot + czasownik posiłkowy “have/has” + imiesłów bierny. Formy imiesłowu biernego od czasowników regularnych tworzy się tak samo jak formy czasu przeszłego (por. CZAS PAST SIMPLE), a formy nieregularne przedstawione są w haśle CZASOWNIKI NIEREGULARNE.

(1) They have walked along the street.
Spacerowali po ulicy.
(2) She has smiled at him.
Uśmiechnęła się do niego.

W obydwu powyższych przypadkach nie określamy dokładnie czasu, momentu zdarzenia. Wiemy jedynie, że opisywane zdarzenie miało miejsce.

Pytania w czasie teraźniejszym uprzednim tworzymy, przesuwając czasownik posiłkowy “have/has” na początek zdania. Ogólna konstrukcja pytania to: “have/has” + podmiot (osoba wykonująca czynność) + imiesłów bierny danego czasownika, np.:

(3a) Have they ever walked along the street?
Czy oni kiedykolwiek spacerowali ulicą?
(3b) *Have they ever walk along the street?
(4) Has she smiled at him?
Czy ona się do niego uśmiechnęła?

Zdania zaprzeczone mają z kolei w czasie teraźniejszym uprzednim następującą strukturę: podmiot + “have/has not” (“haven’t/hasn’t”) + imiesłów bierny, np.:

(5) She hasn’t smiled at him.
Nie uśmiechnęła się do niego.

Czas teraźniejszy uprzedni stosujemy przede wszystkim, gdy nie potrafimy bądź nie chcemy wskazać konkretnego punktu w czasie, w którym miało miejsce dane zdarzenie – rezultaty są zatem dla nas istotniejsze, niż czas zdarzenia. Warto zauważyć, że przy budowaniu tego typu zdań często korzystamy z następujących określeń:

- “just” ‘właśnie, tuż przed chwilą’:

(6) I’ve just arrived at the station.
Właśnie dojechałam na stację.

- “already” ‘już, poprzednio, uprzednio

(7) I’ve been to this club already.
Już byłem w tym klubie.

- “before” ‘wcześniej

(8) Have you seen this girl before?
Czy widziałeś wcześniej tę dziewczynę?

- “ever” ‘kiedykolwiek

(9) Have you ever eaten such a thing?
Czy kiedykolwiek jadłeś taką rzecz?

- “never” ‘nigdy

(10) I’ve never eaten such a thing.
Nigdy nie jadłem takiej rzeczy.

- “yet” ‘jeszcze

(11) I haven’t sold this piano yet.
Jeszcze nie sprzedałem tego pianina.

Oprócz tego czas teraźniejszy uprzedni można wykorzystać, gdy chcemy opisać czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. W tym przypadku kluczowe jest odpowiednie użycie dwóch słówek: “since” ‘odkąd’ dla opisania momentu, w którym dana czynność się rozpoczęła, oraz “for” ‘przez’ dla opisania czasu jej trwania.

(12) I haven’t been here since I was a little child.
Nie byłem tutaj odkąd byłem małym dzieckiem.
(13) I’ve trained in judo for a year.
Ćwiczę judo od roku.

Oprócz “since” oraz “for” możemy też wykorzystać następujące okoliczniki:

- “lately” ‘ostatnio

(14) I haven’t seen you lately at work.
Nie widziałem cię ostatnio w pracy.

- “recently” ‘niedawno

(15) I’ve moved to a new apartment recently.
Niedawno przeprowadziłam się do nowego mieszkania.

- “so far” ‘jak dotąd

(16) It’s been a good deal so far.
Jak dotychczas był to dobry układ.

- “up till now” ‘do chwili obecnej

(17) We’ve been able to communicate up till now.
Do chwili obecnej potrafiliśmy się porozumieć.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Present Perfect
Loading ...